ReadyPlanet.com
dot dot
bulletเชิญศิษยเก่า-ปัจจุบันร่วมงานวันฑาขอขมาครูและรับน้องเพื่อนพ้องยินดีปี52
dot
สำนักงานใหญ่
dot
bulletเชียงราย
dot
สำนักงานสาขา
dot
bulletสาขาเชียงราย
bulletสาขาพาน
bulletสาขาเทิง
bulletสาขาเวียงป่าเป้า
bulletสาขาเชียงของ
bulletสาขาแม่สาย
bulletสาขาแม่สรวย
bulletสาขาเชียงแสน
bulletสาขาแม่จัน
bulletสาขาพญาเม็งราย
dot
หลักสูตรสอนขับรถยนต์
dot
bulletระเบียบการ
bulletหลักสูตรขับรถยนต์
bulletหลักสูตร เทคนิคการขับขี่ชั้นสูง
bulletอาคาร/สถานที่/ห้องฝึกอบรม
bulletรูปห้องทดสอบสมรรถภาพร่างกาย+เครื่องมือทดสอบร่างกาย
bulletรูปสนามฝึกมาตราฐานรับรอง โดยกรมการขนส่งทางบก
dot
หลักสูตร ปวช.ทางไกล
dot
bulletสาขาช่างยนต์
bulletสาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
dot
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
dot
bulletสาขาช่างยนต์
bulletสาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
bulletสาขาคอมพิวเตอร์
dot
ข่าวสาร-ข่าวประชาสัมพันธ์
dot
bulletโครงการอบรม เทคนิคการขับชั้นสูง
bulletข่าวทำใบขับขี่แบบ smart card จากกรมการขนส่งทางบก
bulletข่าวโรงเรียนสอนขับรถเอกชน จากกรมการขนส่งทางบก
bulletการต่อใบอนุญาติขับขี่ 5 ปี จากกรมการขนส่งทางบก
dot
กิจกรรม
dot
bulletหัวหน้าครูฝึกสอนขับรถ เข้าอบรมหลักสูตร การขับขี่รถแบบสปอรต์
bulletกิจกรรมเลี้ยงส่ง นักศึกษาปวช ทางไกลรุ่น 2/2548
bulletภาพบรรยากาศการอบรมและสอบใบอนุญาตขับขี่รุ่นที่ 11/2551
bulletการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา A-TECH
bulletหัวหน้าครูฝึกอบรมเทคนิคการขับขี่ชั้นสูง TOYOTA RACING SCHOOL 13-14 ธ.ค. 2551
dot
ความรู้ต่าง ๆ
dot
bulletความรู้เรื่องพรบ.รถยนต์ พ.ศ.2522
bulletความรู้เรื่องป้ายจราจร
dot
บทความ
dot
dot
เว็บลิงค์
dot
bulletกรมการขนส่งทางบก
bulletรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการรับจากกรมการขนส่งทางบก
bulletเว็ปไซด์ Motor-xclub
bulletฟังเพลง
dot
Newsletter

dot
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (กศน.ปวช.) ทางไกล article

                                    หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  เป็นการจัดการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายที่อยู่นอกโรงเรียน และอยู่ในวัยทำงาน ซึ่งประกอบอาชีพอยู่ในสถานประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระ  มีพื้นฐานความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช  2545 ( ปรับปรุง พ.ศ. 2546 ) เป็นการยกระดับความรู้พื้นฐาน และความรู้ทางด้านอาชีพของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการให้มีความรู้ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หลักการ

1.เป็นหลักสูตรที่จัดหลังมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.3 ) เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ และทักษะวิชาชีพเฉพาะด้าน

2. เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสฝห้ผู้เรียนได้เรียนตามความต้องการ  ซึ่งมีความสอดคล้องกับความต้องการซึ่งมีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความเปลี่ยนแปลงทางสังคม

3. เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถโอนความรู้ และประสบการณ์ด้วยการนำมาเทียบผลการเรียน

4. เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้สถานศึกษา สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการศึกษาอย่างกว้างขวาง

กลุ่มเป้าหมายและคุณสมบัติผู้เรียน

1.จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม .3 ) หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

2.เป็นผู้ทำงานในสถานประกอบการ

3.ในการณีที่ไม่ได้ทำงานในสถานประกอบการจะต้องฝึกงานอย่างน้อย 1 ภาคเรียน

4ไม่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ซึงำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในระบบหรือการศึกษานอกระบบในระดับเดียวกัน มิฉะนั้น ผลการเรียนจะเป็นโมฆะ

สาขาที่เปิดสอน  จำนวนสาขา  4  วิชา

1. สาขาวิชาเครื่องกล

  • สาขางานยานยนต์

2. สาขาวิชาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

  • สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

3.สาขาวิชาพาณิชยกรรม

  • สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขางานการบัญชี
  • สาขางานการขาย

4. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

  • สาขางานคหกรรมการบริการ ( ผดด. )
  • สาขางานธุรกิจอาหาร

ระยะเวลารับสมัคร

ภาคเรียนที่ 1 ( 1 เมษายน - 30 เมษายน ) ทุกปี

ภาคเรียนที่ 2 ( 1  ตุลาคม - 31 ตุลาคม ) ทุกปี

สมัครได้ที่  081 - 7964472 ,089-2791500 , 086 - 9185334 หรือ

  • กศน. อำเภอเมือง เชียงราย โทร. 053 - 717760 , 053 -600359
  • โรงเรียนเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม เชียงราย ( หน้าตลาดสด บ้านดู่ ) โทร. 053 -175624

วันและเวลาราชการ

ระยะเวลาเรียน

      ตลอดหลักสูตรใช้เวลาเรียน  6  ภาคเรียน ( 3 ปี ) หากมีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์จะทำให้จบเร็วขึ้นและใช้เวลาในการศึกษาตามหลักสูตรได้ไม่เกิน  6 ปี

การจัดการศึกษา

จัดเรียนเป็นกลุ่ม ๆละ  20  คน  แยกตามสาขา  โดยมีครูประจำกลุ่มซึ่งเป็ฯผู้มีความรู้ ความสามารถตามสาขา วิชานั้น ๆ คอยให้คำปรึกษา กำกับ ดูแล การจัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตรและมีสถานทีพบกลุ่มเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษา

การจัดการเรียนการสอน

การจัดการเรียนการสอนใช้วิธีผสมผสาน

1. ศึกษาด้วยตนเอง เป็นการศึกษาเพื่อให้ได้องค์ความรู้ตามรายวิชา  โดยการศึกษาจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น หน่วยงานและสถานประกอบการ

2. สอนแบบชั้นเรียน มีการสอนเสริมจากวิทยากร  สำหรับเนื้อหารายวิชาที่ไม่สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง

3. พบกลุ่ม จัดให้มีการพบกลุ่มเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนร่วมกัน จำนวนครั้ง/ชั่วโมง ที่พบกันเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างนักศึกษากับครูประจำกลุ่มและระเบียบพบกลุ่ม

4. การเทียบโอนผลการเรียน  สำหรับนักศึกษาที่มีความรู้และประสบการณ์ สมารถนำไปใช้ในการเทียบโอน  เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของผลการเรียนตามหลักสูตร ซึ่งจะทำให้จบเร็วขึ้น

การจบหลักสูตร

1. ได้จำนวนรายวิชาและหน่วยกิตสะสมครบตามโครงสร้างหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา

2.ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่า 2.00

3. ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่สถานศึกษากำหนด
หัวข้อ/รายละเอียดต่าง ๆ ที่น่าสนใจ

หลักสูตรสอนขับรถยนต์ article
เปิดอบรมเทคนิคการขับขี่ชั้นสููง+การแข่งขันทักษะการควบคุมรถCopyright © 2010 All Rights Reserved.